ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Voorwerp en aard van de overeenkomst

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de vennoten, hierna te noemen ‘Escaperoom Villa Bretil’(hierna genoemd als EVB) enerzijds en klanten die gebruikmaken van de diensten, faciliteiten en producten die EVB aanbied. (denkend aan de real-life room escape, vergaderruimte, workshops, trainingen, dranken, gebruik van kluisjes, gebruik van wachtruimte en toebehoren)

 

Artikel 2. Bestemming en gebruik

2.1 EVB verhuurt de real-life room escape (genoemd EVB) conform de bepalingen van de overeenkomst met als doel gebruik van spelelementen en het ‘ontsnappen’ binnen 1 uur na intreding. Alle spelelementen die zich in de ‘rooms’ bevinden staan ter beschikking voor de huurders. Schade aan de spelelementen zal verhaald worden op huurder. Tevens is het strikt verboden de spelelementen, de uitleg van spelelementen en dergelijke aan derden te verlenen. Er mogen geen film en- of beeldfragmenten worden opgenomen in de ‘room’. De huurder zal EVB hierin vrijwaren en schadeloos stellen inzake elke kost, vordering of enige andere actie van een derde partij in verband met de geboden dienstverlening.

 

2.2 Het is de klant verboden om spelelementen te beschadigen met opzet, en zal zorg dragen voor het correct omgaan van goederen die zich in de ‘room’ en daarbuiten bevinden. Mocht een huurder zich hier niet aan houden, zal de huurder hiervoor aansprakelijk gesteld worden op straffe van een boete met een minimum van € 50,00.

 

2.3 De klant zal een korte inspectie moeten doen bij het betreden van de ‘room’. Bij aanvaarding van ‘goede staat’ van het wettelijke overeengekomen doel, kan huurder later niet terugkomen op een beschadigd goed. Tevens zijn er camera’s geïnstalleerd om de veiligheid hiervan te waarborgen.

 

2.4 De klant zal voldoen aan alle bepalingen van deze overeenkomst, de wet en de plaatselijke regelgeving, alsook aan de mogelijke instructies van de lokale en nationale overheden, de nutsbedrijven en de verzekeraars.

 

2.5 De klant erkent een aanvaardt volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor alle handelingen van de personen die toegang hebben tot de ‘room’.

 

2.6 De klant is ertoe gehouden de ‘room’ op een zodanige wijze te gebruiken dat de omgeving, het milieu en de andere gebruikers hier nooit enige hinder van zullen ondervinden.

 

2.7 Het is de klant NIET toegestaan : * film en- of beeldmateriaal vast te leggen * goederen behorend aan EVB te vernielen met opzet * zelf meegebrachte etens- of drankwaren te nuttigen. * eigendommen behorend aan EVB te ontvreemden, en eventueel te helen.

 

2.8 Alvorense de 'room'te betreden is het voor elke speler verplicht om ALLE Horloges (digitaal en Analoog) , telefoons en/of overige apparatuur waarop het internet bezocht kan worden dan wel foto's gemaakt kunnen worden, op te bergen in de daarvoor bestemde Lockers.

 

Artikel 3. Reserveringen

3.1 Een overeenkomst tussen EVB en klant is zowel mondeling – als schriftelijk bindend. Mocht er onverhoopt iets tussen komen is de klant verplicht om minimaal 48 uur voor aanvang af te melden. Indien dit niet gebeurt heeft EVB het recht om 100% van de afgesproken prijs in rekening te brengen. Het annuleren of het verzetten van een boeking is tot 48 uur voor aanvang kosteloos. Daarna kan een boeking niet meer geannuleerd worden. Een boeking verzetten kan dan nog wel maar daarvoor brengen wij €25,- in rekening..

 

Artikel 4. Huurprijs en wanbetaling

4.1 De verschuldigde huurprijzen en vergoedingen van de EVB zullen direct na de activiteiten dienen te geschieden. Eventuele extra kosten van bijvoorbeeld drankjes en/of hapjes dienen ook ter plaatse worden betaald na afloop van de activiteit.

 

4.2 Prijzen zijn te allen tijde onder voorbehoud en kunnen te allen tijde gewijzigd worden zonder opgaaf van reden.

 

4.3 EVB mag naar eigen inzicht, voor de verzending van huurprijzen en kosten papieren dan wel elektronische facturen opstellen en daarvoor het door de klant opgegeven email adres gebruiken. Daarnaast aanvaardt klant, voor alle doeleinden, email als een afdoende middel van communicatie van en klant EVB

 

4.4 Zodra de klant in verzuim is dan wel de huurprijs of een vergoeding verschuldigd krachtens de overeenkomst niet betaald is binnen 30 dagen na de overeengekomen betaaldatum dan verwerft EVB de volgende rechten. * de huurprijs of vergoeding te vermeerderen met een boete van tenminste € 25,- * de klant te verwijderen uit klantenbestand en te weigeren bij nieuwe reservering. * een incassobureau in te schakelen om openstaand(e) facturen alsnog te innen.

 

Artikel 5. Huishoudelijk Regelement

5.1 Toegang tot, en het verlaten van EVB vestiging het is de klant toegestaan om tijdens vooraf gereserveerde uren aanwezig te zijn in het pand van EVB. Buiten de vooraf gereserveerde uren is het de klant verboden om zich in het pand van EVB te begeven. Dit zal worden beschouwd als inbraak, en hiervan zal aangifte gedaan worden bij politie en justitie. Daarnaast is de klant verplicht de room vrijwillig te verlaten nadat de daarvoor afgesproken tijd hierin verstreken is.

 

5.2 Procedure in gevallen van noodgevallen / brand, elke klant is verantwoordelijk om vertrouwd te geraken met de veiligheidsprocedures in noodgevallen of brand en om de brand- en vluchtroutes te leren kennen. Nooduitgangen zijn duidelijk gemarkeerd. Een klant mag deze nooduitgangen nooit blokkeren en moet ten alle tijden de nooduitgangen vrijlaten. De klant kan enkel gebruik maken van de nooduitgangen in het geval van situaties die een noodevacuatie vereisen zoals brand of stroomuitval. In geval van misbruik zal EVB van de klant alle hierdoor veroorzaakte kosten terugvorderen.

 

5.3 Binnen EVB vestiging De maximale snelheid voor alle gemotoriseerde voertuigen is ten alle tijden de laagste van (a) Een veilige snelheid of (b) 15 km/h. Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen. Binnen de vestiging van EVB zijn verkeersregels van toepassing. Binnen de vestiging van EVB geldt een strikt rookverbod. Het gebruik van alle door EVB aangeboden faciliteiten is ten alle tijden op eigen risico van de klant. De klant moet erop toezien dat geen van de faciliteiten gebruikt mag worden door personen onder de 16 jaar. Het is geen enkele klant toegestaan in de vestiging van de EVB aanwezig te zijn buiten openingstijden. EVB is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsels / schade aangebracht door of aan goederen behorend aan EVB.

 

Artikel 6. Bepaling van de aansprakelijkheden

6.1 Het risico verbonden aan de reservering en gebruik van de EVB wordt altijd en uitsluitend gedragen door de klant. EVB is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit gebruik van de faciliteiten geboden door EVB, noch zal EVB aansprakelijk zijn voor enige andere schade of economisch verlies van de klant. EVB geeft klant geen enkele garanties in de reservering voor de faciliteiten geboden door EVB V.O.F. De website toont beschikbare bloktijden voor reservering, mocht er onverhoopt tegelijkertijd een reservering worden gemaakt, zal een van de twee reserveringen worden benaderd voor het maken van een nieuwe afspraak.

 

6.2 EVB zal de klant niet controleren op het dragen van mobiele devices, bij ontdekking maar zal de klant aansprakelijk stellen bij ontdekking van hiervan. Tevens EVB dan het recht om de activiteit acuut te beëindigen. Alsmede zal het bestraft worden met minimaal € 50,- en maximaal € 10.000,-.

 

6.3 Het betreden van de room is volledig op eigen risico, en zal niet aansprakelijk zijn voortvloeiend uit bijvoorbeeld claustrofobie of andere zaken. Het gebruik van kluisjes is verplicht bij EVB. Bij verdwijning of ontvreemding van goederen opgeslagen in de kluisjes, is EVB in geen enkel opzicht aansprakelijk.

 

6.4 EVB is niet aansprakelijk bij invloeden van buitenaf, denkend hierbij aan stormschade, bliksem, waterschade en stroomuitval. Hierbij zal EVB al het in haar ogen mogelijke bewerkstelligen om de klant tegemoet te komen wat betreft het maken van een nieuwe reservering.

 

6.5 De klant zal EVB op een doorlopende basis, vrijwaren tegen kosten, vorderingen, aansprakelijkheden, schade of uitgaven die EVB lijdt of maakt ten gevolge van het gebruik door de klant van de aangeboden faciliteiten van EVB waaronder alle door derde partij of overheid/instantie vorderingen als gevolg van het gebruik van de aangeboden faciliteiten van EVB veroorzaakt door derden.

 

6.6 EVB is nooit aansprakelijk voor de indirecte of gevolgschade geleden door de klant met inbegrip van een gederfde aankoop, gederfde winsten, gemiste kansen, verlies van verwachte besparingen, een verloren reputatie of enige schade als gevolg van de activiteit van andere klanten of als gevolg van belemmering in het gebruik van alle door EVB geboden faciliteiten veroorzaakt door derden.

 

Artikel 7. Verzekering

7.1 Voorafgaand- en gedurende de activiteit dient de klant zelf te zorgen voor een verzekering. EVB is verzekerd voor het pand, niet voor de schade die derden hen berokkend tijdens activiteiten.

 

Artikel 8. Onderhoud en herstellingen

8.1 EVB heeft ten alle tijden toegang tot alle faciliteiten teneinde werkzaamheden uit te voeren (of te laten uitvoeren) in het kader van onderhoud, herstel, renovatie en uitbreiding, inclusief het aanbrengen van extra voorzieningen.

 

8.2 Renovatie en/of herstel/onderhoudswerkzaamheden van of aan de door EVB geboden faciliteiten leveren geen tekortkoming in de nakoming door EVB op, ook niet als deze werkzaamheden (tijdelijk) het genot en gebruik van de geboden faciliteiten beperken of verhinderen. De klant zal de renovatie en/of herstel/onderhoudswerkzaamheden gedogen en EVB daartoe in de gelegenheid stellen, zonder recht op vermindering van afgesproken huurprijzen of enige andere betalingsverplichting, gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoedingen als gevolg van de renovatie en/of de werkzaamheden.

 

Artikel 9. Toegang vanwege Escaperoom Villa Bretil en/of derden

9.1 In principe zullen EVB en haar medewerkers de room niet betreden tijdens de activiteit, mits vooraf anders is overeengekomen voorafgaand aan de activiteit en met toestemming van de klant.

 

9.2 In noodgevallen kan EVB ook zonder toestemming van de klant of waarschuwing aan de klant de room betreden (zo nodig door middel van openbreking). Met noodgevallen wordt hier ondermeer bedoeld hulpbehoevende EHBO, onderhoud/herstelwerkzaamheden alsook plotselinge gebeurtenissen die een dringende toegang noodzakelijk maken.

 

9.3 EVB heeft het recht de room te betreden en de klant de aanwezigheid in de room te ontzeggen indien de klant (een van) de verplichtingen onder de overeenkomst niet of niet correct nakomt wanneer EVB vermoed dat deze niet of niet correct worden nagekomen.

 

Artikel 10. Niet naleven en ontbinding overeenkomst

10.1 In het geval dat de klant: a) niet voldoet aan enige verplichting opgelegd door de wet, nationale of lokale reglementeringen of gebruiken of; b) nalaat de verplichtingen onder de bepalingen van deze overeenkomst na te komen (met inbegrip van wanbetaling inzake verschuldigde huurgelden en kosten) of; c) het voorwerp uitmaakt van een faillissement of een andere insolventie gerelateerde maatregel, dan verkrijgt EVB het recht ten alle tijden de overeengekomen afspraken en reserveringen direct te beëindigen. Bovendien zal EVB gerechtigd blijven alle verschuldigde verliezen, huurgelden, vergoedingen en kosten te verhalen op de klant. 10.2 De klant zal alle door EVB daadwerkelijk gemaakte kosten in verband met incasso en het naleven van de overeenkomst vergoeden, met een minimum van € 250,- voor bedrag tot € 1000,- te verhogen met € 100,- voor elk veelvoud van € 500,- boven de € 1000,-, en dit in aanvulling op de verschuldigde wettelijke rente vanaf de datum dat de klant in verzuim is geraakt.

 

Artikel 11. Mededelingen, wijzigingen

11.1 EVB mag alle mededelingen en communicaties aan de klant richten, hetzij per post hetzij per email of andere elektronische middelen.

 

11.2 De klant moet EVB schriftelijk inlichten omtrent elke wijziging van het postadres, elektronisch adres of telefoonnummer en dit alvorens een dergelijke wijziging in werking treedt.

 

Artikel 12. Persoonsgegevens en persoonlijke levenssfeer

12.1 De door de klant verstrekte gegevens zullen in het gegevensbestand van EVB worden opgenomen en zullen in eigendom van EVB blijven, ze worden alleen indien van toepassing gedeeld met partners waarmee een verwerkingsovereenkomst is afgesloten. Dit geld op dit moment alleen voor de provider van het reserveringssysteem (B-visualy).

 

12.2 De gegevens van de klant zullen worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van de EVB. Reserveringsgegevens zijn toegankelijk voor de medewerker die de reservering in behandeling neemt en voor de eigenaren van EVB.

 

12.3 De klant heeft het recht van inzage in zijn/haar klantgegevens opgenomen in het gegevensbestand van EVB en kan desnoods vragen dat de informatie gecorrigeerd of verwijdert wordt.

 

12.4 De gegevens van de klant zullen gebruikt worden in het kader van de opvolging van klantenadministratie, communicatie, marktonderzoeken en voor (papieren of elektronische) gepersonaliseerde informatie en/of promotiecampagnes betreffende de diensten van de EVB.

 

12.5 Tijdens het bezoek aan de EVB gemaakte media opnames (Foto, Video, Geluid etc.) mogen gebruikt worden voor alle uitingen en reclames. Tijdens het boekingsproces worden deze voorwaarden geaccepteerd en de klant dient expliciet aan te geven wanneer dit niet gewenst is.

 

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1 Als een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

 

13.2 De klant begrijpt en aanvaardt deze algemene voorwaarden en de klant aanvaardt dat de algemene voorwaarden gratis beschikbaar zijn zowel in de vorm van een papieren exemplaar alsmede online via de website. EVB is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Klant wordt voor de tenuitvoerlegging van eventuele wijzigingen ingelicht via post, email of website van EVB. Gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn 30 dagen nadat een kennisgeving door EVB is verstrekt.


All Rights Reserved ©2021 Villa BreTil/ScapeCraft

Design: www.eelcoclaassen.com

Veel Gestelde Vragen

Algemene Voorwaarden


Adres & Contact

Julianastraat 8

5121LR Rijen


info@villabretil.nl

+31 (0) 161 20 30 40

All Rights Reserved ©2023 Villa BreTil/ScapeCraft

Design: www.eelcoclaassen.com